СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЪРВИЧНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ ОТ УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА НА „СИН КАРС ИНДЪСТРИ“ АД

 

„СИН КАРС Индъстри“ АД - акционерно дружество, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 205148318, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, п.к. 1000, р-н Слатина, ул. „Голаш” № 3, ет. 3, ап. 7 („Дружеството“, „Емитентът“), с настоящото информира инвеститорите относно условията на първично публично предлагане на до 13 695 779 броя обикновени, поименни, безналични акции, с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 1.14 лева всяка, от увеличението на капитала на Дружеството („Новите акции“), което ще се извърши въз основа на взето решение от Съвета на директорите на „СИН КАРС Индъстри“ АД на 12.08.2022г.
Предлагането на акции от увеличението на капитала ще се извърши чрез подписка, в съответствие с раздел III от Част III – Правила за допускане на финансови инструменти на Пазар за растеж на МСП BЕAM (Пазар BEAM), приети от „Българска Фондова Борса“ АД.
В случай че всички акции от увеличението бъдат записани, капиталът на Емитента ще се увеличи до 34 239 448 броя акции, като всички издадени от Емитента акции ще бъдат допуснати за търговия на пазар BEAM.
За повече информация

Back to News